Språket betydelse kan inte underskattas! Om bristen på logik

Har jag gjort bort mig nu? Är rubrikens utrop felaktig och ologisk svenska om man vill säga att språket är jätteviktigt? Det har många menat, så även i radioprogrammet Språket (här, uttrycket kan inte underskattas diskuteras 17:22 in i sändningen).

I min språkkänsla är frasen kan inte underskattas entydig. Den betyder att något måste värderas högt.

Vänner av logik menar att den tolkningen är felaktig. Man tänker då på en viss betydelse av kan, nämligen ‘förmåga’. Han kan engelska – det innebär att nån har den förmågan. Hon är inte bebis längre, hon kan gå – där har ett barn en förmåga.

Då blir rubriken märklig. Skulle folk sakna förmåga att underskatta språket? Klart den förmågan finns. Alltså är det korrekta uttrycket: Språkets betydelse kan inte överskattas. Det är logik!

Min poäng är att finns flera logiker. Jag ska visa att båda uttrycken är helt logiska.

Radioprogrammet Språket dömer ut uttrycket
I programmet samtalar Anna Lena Ringart med Göteborgsprofessorn Lars-Gunnar Andersson. Lars-Gunnar har en traditionell språkvårdarroll, som i mycket går ut på att säga bu eller bä eller ja till variation i språket. I det här fallet blev det alltså bu.

Diskussionen tar avstamp i meningen: Betydelsen för landets sysselsättning och tillväxt kan inte underskattas (för övrigt inskickad av en lyssnare i Örebro).

Lars-Gunnar slår fast att det här har skett en förväxling och att det riktiga och logiska uttrycket är: Betydelsen för landets sysselsättning och tillväxt kan inte överskattas. Han menar att det ytterst är meningslöst att säga det aktuella uttrycket. Varför uttala sig om att folk inte har förmåga att fatta det hela?

Han har kollat uttrycket i tidningar och finner att det han kallar den felaktiga användningen dominerar, så att det går 4 felaktiga uttryck på 3 korrekta. Han menar också att andra modala hjälpverb kanske rör till det, som får, bör, ska. Det är ett viktigt påpekande, och jag kommer nedan att redogöra för betydelser hos verbet kunna.

Jag håller som framgått inte med. Logiskt sett är det mesta fel i språket om man spetsar till det. Det har bland annat att göra med att ord är mångtydiga.

Låt mig också säga att detta inlägg fick skjuts av att Language Log tagit upp uttrycket utifrån dess (påstådda) ologiskhet – här.

Det ologiska språket
För att komma vidare behöver vi veta betydelser av verbet kunna. Dessa två är främst aktuella:

 • Förmåga, behärska utförandet av något. Han kan konversera bra på tyska
 • Påbud, få tillåtelse eller tillsägning. Du kan komma in nu

Vänner av logik ser enbart den första betydelsen, den med förmåga. Det är fel och ologiskt att säga att folk inte har förmågan till något.

Poängen för mig är den andra påbudsbetydelsen. Den vetter mot moral och etik, mot det som är nödvändigt och lämpligt. Tolkar vi in den blir min exempelmening till en tes och ska läsas: Språkets förmåga får inte underskattas. Innebörden blir att talaren inte tillåter detta, att språk verkligen är viktigt.

Modala uttryck är intressanta i det att de på så många sätt kan visa hur vi ska uppfatta sakförhållanden. Ta påbudsbetydelsen, eller deontisk modalitet som gramamtikerna säger. Vanligen uttrycks den med andra hjälpverb: Du bör/måste/får komma in nu. Det finns också fler betydelser hos kunna än de jag nämnt, exempelvis sannolikhet: Han kan vara sjuk. Sannolikhet kan också uttryckas med satsadverb: Han är kanske/sannolikt/troligen sjuk. Även möjlighet är en vanlig betydelse hos verbet kunna: Jag kan inte komma i kväll.

Så samma ord uttrycker olika betydelser, och olika betydelser kan uttryckas av samma ord. Inte undra på att förvirring uppstår….

Några siffror
Båda utsagorna säger alltså samma sak. Språkets betydelse kan inte underskattas/överskattas betyder oavsett huvudverb en hög värdering, eftersom kan tolkas på två olika sätt. Det varierar sedan vilket uttryck en viss språkbrukare föredrar.

En googling visar, precis som Lars-Gunnar påpekade, att kan inte underskattas dominerar, och det kraftigt:

 • kan inte underskattas 87 % (924 000 träffar)
 • kan inte överskattas 13 % (136 000 träffar)

Byter vi huvudverb till undervärderas/övervärderas, så är på samma sätt det förra verbet vanligare. Dock används de verben används mycket mer sällan, och fördelningen är ganska jämn:

 • kan inte undervärderas 53 % (5060 träffar)
 • kan inte övervärderas 47 % (4510 träffar)

Googlingar ska man vara skeptisk till. Men vi kan ändå säga att kan inte underskattas är det standardsättet att uttrycka sig. En klar majoritet använder påbudsbetydelsen och huvudverbet underskatta. Minoriteten ser en betydelse som går ut på förmåga. Den styr huvudverbet som blir överskatta.

Att säga att någon av dessa grupper beter sig ologiskt är orimligt. Vi får acceptera att verbet kunna, liksom en massa andra modala uttryck och ord, har olika betydelser. Av det följer att vi som språkbrukare ibland skiljer oss åt i vilken betydelse vi lägger in.

Varför denna påbudsbetydelse?
Ofta uttrycker kunna förmåga eller möjlighet: Jag kan inte komma i kväll, Hon kan simma 200 meter nu, Kan du ta med kaffe till mig osv. Vore det inte så skulle aldrig den här diskussionen uppkommit. Frågan blir då varför kunna i vårt fall har den ovanligare påbudsbetydelsen.

Ett svar ligger i inte, att redan negationen lägger upp för denna tolkning. En negation underförstår sin motsatta värld. Säger jag Det regnar inte har jag underförstått en värld där det kunde eller borde regna. Säger jag kan inte underskattas säger jag indirekt att det finns en värld där underskattning råder. Huvudverbet innehåller dessutom ordet skattning, vilken visar på att det är bedömningar och värderingar som vi har att göra med och som ställs mot varandra.

Annorlunda uttryckt: kan inte underskattas uppfattas gärna som ett argumenterande yttrande, ett yttrande som uttrycker sånt som är eftersträvansvärt, rätt och riktigt, tillåtet eller fördjudet.

Ser man på nätexemplen möter också argumenterande texter. Jag ger ett exempel från juristtidningen Jusek. Jurister om några är ju kända för att hålla på språkets logik:

Fritt lönefall för domstolarnas föredragande

Vikten av att domstolarna kan rekrytera de bästa juristerna för hög rättssäkerhet och därför betalar rimliga löner kan inte underskattas. Men omsorgen om rättssäkerheten är selektiv då viljan att rekrytera “de bästa” inskränker sig till domare. Så länge man ger sken av att domstolar består av endast domare och notarier genom att ”glömma” att föredragandena utför kvalificerat arbete i domstolarna saknar allt tal om viljan att rekrytera de bästa juristerna till domstolarna trovärdighet.

Visst är detta argumenterande. Rubriken tar upp ett fritt lönefall, och vi förstår att artikelförfattaren tycker detta är fel. Sen kommer: Vikten av att domstolarna kan rekrytera de bästa juristerna för hög rättssäkerhet och därför betalar rimliga löner kan inte underskattas.

Sustantivfrasen Vikten av… inleder meningen. Den signalerar att det är en bedömning av vad som är lämpligt eller nödvändigt som görs. Att då tolka kan, särskilt när det kombineras med inte och värdeord som hög och rimlig, i en påbudsbetydelse är naturligt.

Innebörden är att rimliga löner måste betalas ut, annars hotas rättssäkerheten. Det kan jämföras med min exempelmening, där betydelsen eller vikten av något – språket – fokuseras, vilket visar på att det är bedömningar vi har att göra med, hur viktiga saker är. Även den har en argumenterande karaktär.

Slutord 
Det logiska slutet på detta inlägg blir att upprepa inledningen: Språkets betydelse kan inte underskattas!

 

This entry was posted in Fraser och satser, Språkvård och språkriktighet, Verb and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Språket betydelse kan inte underskattas! Om bristen på logik

 1. Jonas Bergenfalk says:

  Nja, det här var lite svårsmält. Kanske därför ingen säger någonting. Vi har ju ett uttryck med ”inte underskattas” i andra änden av skalan också där det inte handlar om att värdera högt utan just om att inte värdera för lågt: ”Sverige är i princip klart för avancemang, men Malta i sista matchen får/bör/ska inte underskattas.” Kanske kan man använda ”kan” här också. Att då hävda att ”Malta kan inte underskattas” och ”Zlatans betydelse för svensk fotboll kan inte underskattas” uttrycker samma värdering blir märkligt. Nej, jag är nog mer inne på den traditionella, logiska synen och menar att folk i allmänhet tänker för lite innan de pratar och även skriver :-)

 2. Per Ledin says:

  Tja, svårt och snårigt är det iaf :-)

  Jag har tänkt på frågan flera gånger och det är väldigt fina intuitioner vi har att göra med. Min ursprungliga tankefigur var ungefär denna. Om denna fras hävdas att en klar majoritet av svenskarna, inklusive professionella skribenter, alltså journalister, använder uttrycket ”kan inte underskattas” fel och ologiskt för att de inte tänkt tillräckligt klokt och bra. Det är för mig ett tveksamt påstående och min magskänsla säger att det inte stämmer. Det är också lurigt att uttrycket kan avfärdas utan någon egentlig argumentation mer än att ”kan” betyder förmåga, alltså är det ologiskt.

  Jag och många andra ser uppenbarligen inget ologiskt i uttrycket utan tycker att det betyder att något är viktigt. Men det gör ju inte du och andra. Det ledde fram till slutsatsen att ”kan” i denna kontext varierar mellan två betydelser, båda med sin logik.

  Sen är det som sagt komplicerat att reda ut detta, och helt klart finns det mycket mer att säga. Ditt Malta-exempel är ju bra. Jag skulle nog använda ”får eller ”ska” om man var tvungen att prata om hela skalan. Men jag tror att nån skala är inte aktuell i många sammanhang (och kanske skulle jag inte alls ha nämnt detta med ”hög värdering” i inlägget). Jag tror att uttrycket helt enkelt betyder att något är viktigt, alltså viktigare än folk tror.

  Ett exempel jag inte tog med i inlägget men funderade på – eftersom jag inte fick till nån riktigt bra förklaring – är detta. Jag har inga problem med det, men kanske du :-) Rubrikens ”får inte underskattas” tas i förstameningen om som ”kan inte underskattas”, och innebörden är för mig att det här med domännamn är viktigt.

  Vikten av domännamn får inte underskattas
  Att ha ett bra domännamn kan inte underskattas. Det finns flera saker man bör tänka på då man ska registrera ett namn. Det hela beror ju först och främs på vilken sorts sida som domännamnet ska vara för (naturligtvis). Annars gäller det att få ett så enkelt namn som möjligt.

 3. Tomas Gustafsson says:

  Hej!

  Som synonym för ”Språket är jätteviktigt!” ska korrekt rubrik i detta fallet vara: ”Språkets betydelse kan inte överskattas!”. Rubriken är i utropsform och dessutom avser man att språkets betydelse har ett högt värde. (Jmf. ”Språkets höga värde kan man inte få för mycket av!”).

  Ska man använda ordet underskattat för ungefär samma innebörd bör man istället säga ”Språkets betydelse är underskattat!” eller ”Språkets betydelse bör inte underskattas!”.

  Rubriken ”Språkets betydelse kan inte underskattas!” som utrop är i detta fallet ologisk/felaktigt språkbruk.

  I ett annat sammanhang, bara som ett påstående blir ”Språkets betydelse kan inte underskattas” också fel då språkets betydelse visst kan underskattas – det kan både under- och överskattas.

  /Tomas Gustafsson

  • Per Ledin says:

   Lite sent svar, annat än bloggen har upptagit min tid, men som du nog förstår håller jag inte med dig. Bloggen går ut på det. Språklig variation finns, och för mig beror den ytterst sällan på att nån gör fel i nån rimlig mening. Man kan naturligtvis, som du, säga att det heter si eller så, men om många människor använder det som är ”fel” är det uppenbart att i alla fall dom inte ser nåt ologiskt i det. ”Språkets betydelse kan inte underskattas” betyder för många människor att språket är viktigt. Och då försöker jag reda ut logiken i det, för helt säkert är att språk korsas av olika logiker. Jag tror det finns mer att säga om just detta uttryck, jag tror inte jag har gjort den bästa beskrivningen. Men nåt ologiskt eller fel finns inte i min värld.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>